Til kamp for ungdommen!

Vedtaget på SUFs landsmøde 2016

Til kamp for ungdommen!

I dag er der 3 milliarder mennesker på kloden, der er under 25 år. Ungdommen tæller således 43 % af verdens befolkning. En gigantisk generation af unge, der i høj grad står uden stemme i den politiske debat med begrænsede demokratiske rettigheder og med de værste forhold på arbejdsmarkedet. Vores generation går en skræmmende fremtid i møde. Kapitalens rovdrift på klodens ressourcer truer med at gøre enorme områder ubeboelige. Nyliberalismens hærgen øger uligheden og begrænser adgangen til uddannelse, mens krisens konsekvenser har sendt millioner af unge ud i arbejdsløshed. Den aktuelle regering i Danmark svigter ungdommen. De har travlt med at skære i kontanthjælpen til unge, gang på gang at forringe SU’en og efterlade en stor del af ungdommen i den sikre uvished, hvor der ikke er adgang til uddannelse, men kun en plads bagerst i ungdomsarbejdsløshedskøen. Samtidigt med at de gør livet som ung svære, hårdere og mere usikkert, bruges vi unge til at presse fremtidens løn og arbejdsforhold mens ingenting sker for at løse problemerne med at flere tusindvis af unge står uden lære- og elevplads og dermed besværliggøres i at blive faglærte.

I alle kapitalismens gamle borgerlige demokratier vender ungdommen i stigende grad ryggen til det politiske system, fordi de store politiske partier ikke repræsenterer nogen vision for fremtiden, der skaber håb for ungdommen. Også arbejderbevægelsens gamle bureaukratiserede institutioner har i høj grad mistet grebet om ungdommen, fordi de ikke længere i tilstrækkelig grad repræsenterer et kampfællesskab med visioner for fremskridt. Antallet af unge i Danmark, der medicineres for angst og depressioner slår rekorder, fordi usikkerhed, afmagt og mangel på reelle muligheder er blevet til et individuelt anliggende i stedet for et kollektivt og politisk problem.Der er brug for en vision for ungdommen, og vi kan ikke sætte vores lid til det etablerede politiske system, de almindelige partier, der opererer inden for systemets rammer, og mindst af alt til det økonomiske system og de rigmænd, der smadrer vores muligheder. Ungdommen må tage sagen i egen hånd. Vi må selvstændigt og aktivt kæmpende opbygge en vision for et andet samfund og opbygge de kampfællesskaber, der skal bringe os frem mod en lysere fremtid.

 

Ungdommens krav

I Danmark står unge under 18 år uden indflydelse og med stærkt begrænsede rettigheder både i familien, arbejdslivet og i det demokratiske system. SUF kræver en harmonisering af alle rettigheder og al personlig myndighed til 16 årsalderen. Fra det 16. år skal unge have fulde demokratiske rettigheder, fuld ret til at bestemme over egen krop, egen tegningsret, ret til at købe alle lovlige produkter, ret til selvstændig indkomst og ret til sociale ydelser som SU, kontanthjælp, boligsikring osv. på almindelige vilkår. Samtidig skal den kriminelle lavalder også være 16 år, således at ingen kan straffes efter love, de ingen indflydelse har over.

Rettigheder til ungdommen!

Ungdommen bruges stadig som billig arbejdskraft, og mange unge ansættes i kortvarige stillinger på dårlige og usikre vilkår. De særligt lave ydelser og lønninger til unge afspejler en myte i samfundet om, at ungdommens materielle behov er mindre end andre gruppers. Samtidig fungerer de til at presse løn og arbejdsforhold for alle, fordi unge tvinges til at fungere som løntrykkere. SUF kræver højere lærlingeløn, vi kræver stop for særligt lave lønninger til unge under 18. Vi kræver praktikpladsgaranti og i stedet for SU kræver vi en reel uddannelsesløn, der er til at leve for, til alle over 16 år, der er i gang med en fuldtidsuddannelse – uden tidsbegrænsning. Endvidere kræver vi, at de sociale ydelser for unge sættes op til samme niveau som for andre aldersgrupper.

Stop ungdomsfattigdommen og løntrykkeriet!

Store dele af ungdommen er i gang med en uddannelse. I dag fungerer uddannelsessystemet primært til at tilpasse unge arbejdere til et arbejde. Uddannelsernes indhold er i høj grad erhvervsrettet, samtidig med at uddannelserne fungerer disciplinerende med f.eks. karakterer og fraværsregistrering. Samtidig frarøves uddannelserne økonomiske midler, hvilket blandt andet fører til alt for store klasser og dårlige fysiske rammer. Denne udvikling skal vendes. Uddannelse skal være for livet! For at ungdommen kan lære frit og kritisk, skal uddannelserne demokratiseres. Det skal være elever, studerende og lærere, der først og fremmest sætter rammerne for uddannelsernes indhold. Dertil kommer, at staten må sikre de nødvendige ressourcer til en kvalitetsuddannelse på alle niveauer, der kan fungere fuldstændig gratis uden brugerbetaling og uden midler fra erhvervslivet.

Fri og kritisk uddannelse til alle!

Under den tidligere socialdemokratiske ledede regering mellem 2011 og 2015, så vi hårde angreb på ungdommen. Tiltag som fremdriftsreformen og folkeskolereformen viste en bred og hård kamp mod ungdommens ret til fritid. Angreben fratager ungdommen muligheden for at engagere sig i andre ting end uddannelse. Tiltagene er et forsøg på at øge ungdommens for arbejdsmarkedet. Vi disciplineres til, at fritiden kun skal være os klar til den næste arbejdsdag. For at kunne forme sig som individ, har ungdommen brug for fritiden. At dyrke sport, være politisk aktiv, opbygge venskaber og kærlighedsrelationer udvikler hele unge mennesker, ikke kun den erhvervsrelevante side. SUF kæmper for, at ungdommen har mulighed for at udvikle sig som mennesker. Dette kræver, at vi har fritiden til at fordybe sig i vores interesser.

Ret til personlighed, ret til fritid!

Mobilitet og adgang til information og kommunikation er ekstremt vigtigt for unges muligheder i et moderne samfund. Ungdommen er i højere grad end andre grupper afhængig af den offentlige transport for at få adgang til uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter. Samtidig er det blevet nødvendigt både i arbejdsliv og uddannelsessystem at have kendskab til teknologi, egen computer, mobiltelefon og ikke mindst adgang til internet. Adgangen til disse nødvendigheder er for mange unge betinget og begrænset af forældres indkomst, hvilket skaber stor ulighed. SUF kræver gratis offentlig transport, gratis trådløst internet og gratis telefoni til alle overalt i landet. Og vi kræver at alle teknologiske redskaber, der i praksis er nødvendige for at tage en uddannelse, stilles gratis til rådighed for elever og studerende. Samtidig kræver vi, at der sikres en miljømæssigt bæredygtig offentlig produktion af disse centrale teknologiske redskaber for kommunikation og transport.

Tilgængelighed for alle!

Dereguleringen af boligmarkedet og favoriseringen af ejerboliger gør det vanskeligt for tusindvis af unge at få adgang til en bolig, de kan betale. Mange unge tvinges til at blive boende hos forældre længere, end de ønsker, og endnu flere overlades til konstant at flytte rundt mellem midlertidige boliger eller bliver helt boligløse og lever på skiftende sofaer hos venner og bekendte. Særligt studerende, som er nødt til at flytte til de store byer, er udsatte. Samtidig står store mængder bebyggelse tomt. SUF kræver en boliggaranti for alle og samtidig stop for retten til at lade bebyggelse stå tomt. Som skridt på vejen kæmper vi for, at det gøres lovligt at flytte ind i ubenyttet bebyggelse. Vi kræver, at huslejen i det almene boligbyggeri sænkes, og at der opføres flere almene lejeboliger, som er tilgængelige for unge. Dertil skal der skabes forbedrede muligheder for oprettelse af boligfællesskaber – en boform, som særligt er udbredt blandt unge, og som samtidig er miljømæssigt fordelagtig på grund af det kollektive energi- og varmeforbrug.

Boliger til alle!

I den senere tid har vi set en stabilisering af det illegale marked i Danmark. Efter nogle år, hvor skyderierne blev forøgede, som følge af rockernes tilbagetog, er vi nu inde i en periode, hvor væbnede kampe om det illegale stofmarked ikke ses så ofte. Selvom kampene er formindsket, er det illegale marked stadigt et problem. Mange unge presses til at arbejde i de illegale miljøer, bl.a. i mangel på uddannelses og jobmuligheder. Dette er et arbejdsmarked hvor der ikke er nogen regulering, organisering, rettigheder eller fremtid. Desuden rammes racialiserede grupper hårdest, da politiet forbinder denne gruppe med det illegale stofmarked. Dette gør at denne gruppe oplever em uforholdsmæssig stor repression fra politiet og retssystemet. Desuden mangler brugerne i disse miljøer kvalitetskontrol på stofferne. Dette medfører en øget risiko for overdoser. Mennesker har ret til at vide, hvad de putter i deres krop. I SUF kæmper vi for at afkriminalisere både arbejderne og brugerne i stofmiljøerne.

Stop kriminaliseringen, legaliser stofferne!

Undertrykkelse på baggrund af køn, seksualitet og hudfarve er stadig en realitet. Derfor er det stadig absurd vigtigt at have en stærk feministisk bevægelse. Lige nu oplever voldtægtsofre landet over at blive mødt af et retssystem som ikke tager dem seriøst. Der er en stor mangel på forståelse for kvinder og queers’ ret til egen krop og samtykke. Voldtægtsofre shames, de bliver beskyldt for at lyve, og deres overgrebspersoner bliver alt for sjældent dømt. Samtykke er ikke fraværet af nej, det er tilstedeværelse af et ja. Det er midlertidigt ikke det, der dømmes efter i dag. Vi kræver retfærdighed for ofre for seksuel vold og en seksualundervisning, som forklarer samtykke og ikke er heterocisnormativ.

Ret til egen krop – retfærdighed for voldtægtsofre!

Der er også en stor mangel på repræsentation af andre køn og seksualiteter end cis og hetero, og når der endelig er, er disse mangelfulde. Det billede som unge mennesker bliver præsenteret for gennem medier er dybt skadelige for den identitetsdannelse, der sker i ungdommen. Som ungdom i en kommerciel verden,  bliver vi præsenteret for kvinder, som er ufuldstændige uden en mand, og som kun kan besidde et begrænset antal egenskaber. I SUF vil vi gerne gøre op med den snævre fremstilling og sterotypisering af undertrykte grupper.

Gør op med det heteronormative samfund – Reel ligestilling!

Kommercialiseringen af kultur og fritidsliv skaber ulighed, det fungerer både til at individualisere og til at ensrette de kulturelle muligheder, imens det underminerer den demokratiske indflydelse på kulturen. Denne udvikling skal vendes. SUF kræver brugerstyrede ungdomshuse i alle danske byer, hvor ungdommen ønsker det. Vi kræver gratis adgang for alle til offentlige sportsfaciliteter. Overvågningen af fodboldfans og andre sportsentusiaster skal stoppes. Sportsklubberne skal demokratiseres, så indflydelsen ikke afhænger af økonomi. De offentlige tilskud til foreningsliv skal udvides samtidig med, at systemet afbureaukratiseres, så adgangen til frivilligt opbyggede kulturtilbud udvides. Ubenyttede udendørsarealer skal – uanset ejerforhold – være tilgængelige for alle, og det skal være lovligt for lokale beboerinitiativer at omdanne dem til grønne arealer eller andre former for kultur- og fritidsfaciliteter. Derudover skal alle offentlige museer og andre kulturinstitutioner skal være gratis og fildeling skal lovliggøres.

Befri kulturen!

Disse krav er ikke udtømmende for alle vores visioner for et andet samfund. Men kravene tegner konturerne af nogle kampe, der er vigtige for ungdommen i dag. Krav og kampe, der udgør vigtige skridt på vejen mod et samfund vi gerne vil leve i og være unge i.